Om foreningen

Norsk Lyme Borreliose-Forening ble stiftet den 6. april 2009 av en gruppe personer som enten selv er blitt langvarig syke etter flåttbitt eller er pårørende til syke familiemedlemmer.

Felles for oss alle er at vi har hatt problemer vedrørende både diagnostisering og behandling av sykdommen i Norge. Dette har medført at de fleste etter hvert har søkt hjelp i utlandet, både gjennom å få utført testing ved kommersielle laboratorier og ved å søke råd hos leger med lang erfaring fra mer omfattende behandling av borreliose enn det som tilbys i Norge.

Det har vært flere oppslag i media om enkeltpersoners negative møte med norsk helsevesen når de har bedt om hjelp etter å ha blitt smittet av borrelia. Dette bekrefter behovet for en forening som kan være med og arbeide for et best mulig tilbud basert på all tilgjengelig kunnskap.

Formål

Foreningen skal (utdrag fra vedtektene):
Drive interessepolitisk arbeid innen relevante fora for å synliggjøre de problemer som er tilstede rundt diagnostisering og behandling av pasienter som er blitt langvarig/kronisk syke etter å ha blitt bitt av flått.

Være pådriver for at norsk helsevesen til enhver tid gir angjeldende pasienter det best mulige behandlingstilbud ut fra tilgjengelig internasjonal kunnskap.

Yte bistand/rådgivning til flåttrammede og deres pårørende, samt drive opplysningsarbeid om flåttbårne sykdommer generelt.

Bli medlem

Jo flere som blir medlem i foreninga, jo større sjanse har vi til å påvirke.

All informasjon som er viktig har vi valgt å la ligge åpent på nettsidene, lett tilgjengelig for hver enkelt som trenger det.  Melder du deg inn i foreningen får du dessuten tilgang til forumet der du kan være med å diskutere både egne erfaringer og strategien videre. Der kommer vi blant annet til å gi informasjon fra styret om aktivitet og planer i foreningen, og der kan du komme med innspill til oss om gode ideer og ting du synes er viktig. Det vil være mulig for medlemmer som ønsker det, å involveres mer aktivt i foreningens arbeide via forumet.

Blir vi mange nok medlemmer, har vi mulighet til å søke om offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. Et slikt tilskudd vil gi oss det økonomiske fundamentet vi trenger for å drive mer målretta arbeide for den pasientgruppa vi ønsker å representere.

Meld deg inn i foreningen her

 

Foreningen    

Lyme Borreliose

Bidra               

Nyttige linker

Kontakt oss

Styret

Vedtekter

Symptomer

Behandling

Forebygging

Bli medlem