Skogflåttencefalitt (TBE) i Norge

Åshild Kristine Andreassen

Åshild Kristine Andreassen er seniorforsker på Virologisk avdeling ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Hovedfokus for forskningen er Skogflåttencefalitt (TBEV). Avdeling for Virologi er referanselaboratorium for TBE, men ved avdelingen arbeider man også med andre vektoroverførte virussykdommer.

Som nevnt tidligere i artikkelen til gjesteskribent Vivian Kjelland finnes der flere arter av flått som kan ha forskjellige sykdomsfremkallende agens, både bakterier og virus. Skogflåttencefalitt (engelsk: tick-borne encephalitis, TBE) skyldes infeksjon med TBE-virus. Viruset kan gi alvorlig sykdom i form av hjerne­betennelse. Det kan overføres gjennom flåttbitt via spyttet hos flåtten på en tilsvarende måte som ved et myggstikk.

Utbredelse av TBE i verden

TBE-viruset har 3 undergrupper (subtyper) som benevnes etter sine hovedutbredelsesområder. Den vestlige/sentraleuropeiske subtypen er aktuell i Norge.

  • Skogflåttencefalitt (også kalt vestlig- eller sentraleuropeisk encefalitt) overføres via skogflåtten Ixodes ricinus. Det er denne flåttarten vi har i Norge. Den er også utbredt i resten av Europa og i USA.
  • Orientalsk skogflåttencefalitt som består av 2 undergrupper (en er østeuropeisk type eller Sibirsk type tidligere også kalt West Siberian virus og den andre kalles Far Eastern type også kalt Russian spring summer encephalitis) Begge undergruppene overføres med en flåttart (Ixodes persulcatus/taigaflåtten) som aldri er blitt påvist i Norge. Denne typen flått er utbredt fra Øst-Europa og Baltikum og østover til Kina og Japan. Nylig ble den også påvist i Finland.

TBE er påvist i mange land i Europa, og sykdommen utgjør et økende folkehelseproblem, særlig i de østeuropeiske landene. I Norge har TBE tilfeller vært rapportert langs kysten og tilstøtende områder i Agderfylkene, Telemark og Vestfold de senere år.

Forebygge sykdom

Det finnes ingen spesifikk behandling mot TBE-infeksjonen. Til forskjell fra sykdommen borreliose, kan ikke TBE behandles med antibiotika. Det viktigste forebyggende tiltaket for å unngå flåttoverført sykdom, både TBE og borreliose, er å unngå å bli bitt av flått. TBE infeksjon kan forebygges ved hjelp av vaksinasjon. Folkehelseinstituttet anbefaler at personer som oppholder seg mye i flåttområder med kjent risiko for TBE-smitte vurderer å vaksinere seg mot TBE. Anbefalingen gjelder særlig personer som ofte blir bitt av flått. Ut ifra den kunnskap man har per i dag er risikoen for TBE-smitte ved flåttbitt i Norge størst i kystkommuner og tilstøtende geografiske områder i Agderfylkene, Telemark og Vestfold.

 

flattkart 

Symptomer ved TBE infeksjon

Hjernebetennelse med TBE-virus kan ha varierende alvorlighetsgrad, fra få eller ingen symptomer til svært alvorlig sykdom. Etter en inkubasjonsperiode på 1-2 uker regnet fra tidspunktet for flåttbitt, kommer en fase der viruset formerer seg (viremisk fase). Første fase varer i én uke og har gjerne milde symptomer med moderat feber, hodepine og muskelsmerter. Deretter er det en symptomfri periode på 3-4 dager. En tredjedel av de som er blitt smittet med TBE-virus går videre til fase 2 med høyere og mer langvarig feber enn i fase 1 og nye symptomer fra sentralnervesystemet. Dette kan vises i form av hodesmerter, søvnløshet, forvirring, evt. oppkast, nakkestivhet, muskelsmerter og lammelser. Mange får langvarig rekonvalesens med hodepine, konsentrasjonsvansker og søvnplager. Følgetilstander i form nevropsykiatriske symptomer, hodepine, balanse- og bevegelsesproblemer er vanlige og oppstår hos ca 10 % av dem som får hjernebetennelse. Dødeligheten i Vest- Europa er <1% ved TBE-infeksjon, mens ca. 3 % får permanente lammelser av muskulatur. Sykdommen har vanligvis et mildere forløp hos små barn.

Diagnostikk

Standard laboratoriemetode for å stille diagnosen skogflåttencefalitt er samtidig undersøkelse
av både serum og spinalvæske for spesifikke IgM og IgG antistoffer mot TBE viruset. Til dette
brukes en såkalt ELISA test. Det er uttalte kryssreaksjoner mellom virus i genus Flavivirus, spesielt
gjelder det for IgG men også for IgM. I de tilfeller der man får mistanke om at det kan være en
kryssreaksjon, kan det vurderes å gjøre en nøytralisasjonstest. Det er to laboratorier i Norge som
utfører antistoffundersøkelser for TBE virus; Sørlandet sykehus i Kristiansand og avdeling for
virologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Sistnevnte er referanselaboratorium for TBE virus i
Norge.

Påvisning av virusets arvestoff er aktuelt når prøven er tatt i den første viremiske fase av sykdommen, og er viktig for å stille rett diagnose når en også mistenker andre smittestoffer som kan gi hjernebetennelse. Avdeling for virologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt utfører genteknologisk påvisning av TBE-virus i serum eller spinalvæske.

Meldte tilfeller i Norge

Skogflåttencefalitt har vært meldepliktig i Norge siden 1975. I løpet av 2011 ble det meldt 15 tilfeller av sykdommen til Meldingssystemet for infeksjonssykdommer, MSIS. Ett tilfelle var oppgitt å være smittet i utlandet, resten var smittet i Norge. Totalantallet ligger på samme nivå som det har gjort de siste 4 årene, fra 10-13 tilfeller årlig. med en insidensrate på 0.22 (antall tilfeller pr 100 000 innbyggere i 2010). Den høyeste insidensen av kliniske kasus i Europa rapporteres fra Estland (10,4/100 000 innbygger), Slovakia (9,9/100 000), Latvia (7,4/100 000) og Litauen (6,89/100 000).

Lenker:
• Oppdaterte anbefalinger: Vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE)
Skogflåttencefalitt (Smittevernboka)
Årsrapport for Flått og flåttbårne sykdommer 2010. Skogflåttencefalitt (TBE) i Norge, Rapport 2011

 

Norsk Lyme Borreliose-Forening gir ikke nødvendigvis støtte til alt som skrives i denne spalten, og det er ingen forutsetning at gjesteskribentene deler NLBF sine synspunkter

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss