Åpent brev til Helsetilsynet

Slagside i Helsetilsynets tilsynsmelding for 2013

I Helsetilsynets tilsynsmelding for 2013 er det, under overskriften Langvarig bruk av antibiotika, redegjort for tilsynsaktivitet rettet mot leger som har skrevet ut antibiotika.

Norsk Lyme-Borreliose-forening har tidligere gitt sitt syn på Helsetilsynets vedtak i en av disse tilsynssakene i brev av 03.09.2013 http://www.lyme.no/index.php/nyheter/381-kritikkverdig-vedtak-i-helsetilsynet . NLBF mener det er både uheldig og uprofesjonelt å profilere denne saken i tilsynsmeldingen, på den måten det er gjort, av flere grunner.

 

Innfallsvinkelen i redegjørelsen er risikoen for resistensutvikling. Det er en bekymring NLBF deler. En helt annen og viktig side av disse sakene er at de legene dette gjelder, har gjort sitt beste for å hjelpe en stor gruppe pasienter som ikke har fått hjelp fra helsevesenet. Dette er ikke berørt i redegjørelsen og hensynene er ikke veid opp mot hverandre. Tvert i mot er disse legenes behandling framstilt som en risiko både for den enkelte pasient og for hele samfunnet. Det ligger også implisitt i formuleringene at verken pasienter eller legene har noen holdepunkter for at langvarig bruk av antibiotika hjelper ved antatt borreliose. Dette er sterkt i strid med svært mange pasienters og legers erfaringer.

NLBF er klar over at dette er en tilsynsmelding og ikke en utredning om bruk av antibiotika. Overskrift og framstilling gjør likevel at redegjørelsen må oppfattes som et partsinnlegg i debatten om diagnostisering og behandling av langvarige infeksjoner. Helsetilsynet bidrar på denne måten både til å legitimere at Norsk borreliosesenter og en stor gruppe til dels svært syke pasienter brukes som hakkekyllinger i debatten om antibiotikaresistens, og til at denne pasientgruppen fortsatt i stor grad ignoreres av Helsevesenet.

Helsetilsynets vedtak om å tilbakekalle autorisasjonen til legen ved Norsk Borreliosesenter er påklaget til Statens helsepersonellnemnd. Endelig avgjørelse foreligger ikke. Det er ytterst kritikkverdig at et statlig tilsynsorgan går ut med et ensidig partsinnlegg på denne måten i en sak som fremdeles er under behandling, og kan ikke oppfattes på annen måte enn at tilsynet ønsker å påvirke utfallet av klagesaken

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss