Helsedirektoratets arbeidsgruppe

På bakgrunn av det sterke fokuset på borreliose i media i den senere tid, har Helse- og Omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet oppdraget å vurdere hvordan diagnostikk og behandling av borreliose bør gjennomføres i Norge.

Helsedirektoratet har valgt å etablere en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal legge grunnlaget for nasjonale retningslinjer. Det er veldig positivt at direktoratet har tatt dette initiativet.

Arbeidsgruppen, som skal ledes av Helsedirektoratet, vil bestå av representanter fra samtlige regionale helseforetak, fra FHI, fra Den norske legeforening, fra pasientforeningene. I tillegg deltar personer fra andre aktuelle fora. Mandatet  til gruppen er relativt detaljert, og omfatter spørsmål både vedrørende diagnostikk og behandling. 

Vi i Norsk Lyme Borreliose-forening er glade for at foreningen har fått en representant i denne arbeidsgruppen. Dette er meget viktig arbeid, og vi vil få en unik mulighet til å fremme våre synspunkter.

For å kunne påvirke der avgjørelser tas, er det helt nødvendig at vi – pasienter og pårørende – er organisert. Og dess flere medlemmer vi har i ryggen, dess sterkere stemme vil vi ha.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss