TBE – Tick-borne encephalitis

TBE skyldes et arbovirus (i familien flaviviridae) som kan forårsake alvorlig infeksjon i sentralnervesystemet. Smitten er et folkehelseproblem flere steder i Europa. Viruset finnes i mus (reservoar) og overføres til mennesker ved flåttbitt, men TBE-virus kan også smitte via infiserte upasteuriserte melkeprodukter i enkelte europeiske land og utbrudd forekommer. I Norge er det gjort funn av TBE-virus i upasteurisert kumelk ved flere gårder. Undersøkelsen har fått stor oppmerksomhet, både her hjemme og internasjonalt. Nærmere omtale kan leses her, fra Veterinærinstituttet som deltok i undersøkelsen, og fra proMED-mail (a program of the International Society for Infectious Diseases). Se også ytterligere kommentarer fra prof. Berger til proMED. Fra 2017 til 2018 ble det i Norge rapportert en betydelig økning av alvorlige tilfeller av TBE-smitte (fra 16 tilfeller i 2017 til 26 i 2018), og økningen i rapporterte tilfeller skyldes antagelig i stor grad innsatsen fra Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark, som har gått sammen i et nytt prosjekt med egenfinansierte midler for å få mer kunnskap om smittspredning i sine områder. I Sverige er viruset på sterk fremmarsj. WHO gir en oversikt over utbredelse. Bare en lav prosent av flåtten er infisert i Norge, men viruset er påvist i flått helt opp til det sørlige Nordland. 

Smitte kan overføres innen et minutt etter at flåtten har bitt seg fast, og typiske symptomer den første uken er feber, hodepine og muskelsmerter. Deretter vil en del få symptomer på hjernebetennelse (søvnløshet, forvirring, ev. oppkast, nakkestivhet og pareser), som ofte følges av en langvarig periode med hodepine, konsentrasjonsvansker og søvnvansker. Nevropsykiatriske symptomer, hodepine, balanse- og bevegelsesproblemer er vanlige. Lang rekonvalesens må påregnes. Noen får også permanente pareser og enkelte blir dessverre så hardt rammet at de blir sittende i rullestol. Dødsfall forekommer.

Diagnose stilles ved hjelp av antistoffpåvisning i serum eller spinalvæske. Det finnes vaksine, og FHI anbefaler den til personer som bor eller oppholder seg ute i naturen i områder der sykdommen er endemisk. Les om inkubasjonstid, sykdomsfaser (ofte bi-fasisk) og vaksine på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet eller i vår nyeste brosjyre (se; Nyheter på vår hjemmeside), om vaksineanbefaling. Myelitt har vært beskrevet som følge av vaksine. Vær klar over at det kan være stor variasjon i det kliniske bildet. Den østlige, mer aggressive varianten av TBE-virus er blant annet kjent for å kunne forårsake EPC. I 2018 ble det påvist et slikt tilfelle av Kojevnikovs syndrom hos en pasient med den vestlige varianten av viruset.

Diagnostikk utføres ved Avdeling for virologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, som også er referanselaboratorium for TBE-virus i Norge. Prøveskjema kan lastes ned her.

Referanselaboratoriet (for flåttbårne sykdommer) på Sørlandet sykehus har nylig innført rutine på å teste for TBE-virus ved samtidig undersøkelse for nevroborreliose. TBE-virus er sannsynligvis underdiagnostisert. I en liten, nylig undersøkt gruppe i Norge på under hundre langtidssyke med mistenkt flåttbåren sykdom, ble det bekreftet at 9 prosent av disse testet positivt på antistoff på TBE-virus (upublisert materiale).

Det er nå gjort funn av også andre virus i flått i Norge, og det er foreløpig ikke kjent om disse kan skape sykdom hos mennesker (ikke undersøkt per høst 2018).

Denne nye publikasjonen fra professor Thomas Jaenson m.fl. viser at det er en direkte sammenheng mellom antallet rådyr og risiko for smitte, og at både rådyr og hare bidrar til økning av TBE.

Det finnes per i dag ikke medisiner mot TBE når en først er smittet, men professor Daniel Ruzek ved Institutt for parasittologi i Tsjekkia forsker på et medikament som så langt ser ut til å være lovende.

 

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss